Kontakt

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti

(dle § 6 vyhl. 505/2006 Sb.)

 1. základní sociální poradenství
 2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. pomoc při osobní hygieně
 4. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů.

Poskytuje se denně od 7:00 – 19:00 hodin na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Kapacita pečovatelské služby a kde jsou služby poskytovány:

Okamžitá kapacita služby je 6 uživatelů a 100 obědů dovážených denně do domácností. Služby jsou poskytovány na území města Nový Jičín a jeho místních částí.

Služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje,
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, písm. c) zákona o sociálních službách,
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru podle § 75, odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách,
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Odmítnutí poskytnutí služby:

Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby pouze v případě,

 • že neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • že nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • že osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby  z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Přílohy